Today a reader, tomorrow a leader! - (Bạn nào không hiểu câu này thì xem bài Điều kiện cần và đủ để nhận một ứng viên mới)

Bệnh của Tony

Những căn bệnh được dượng Tony liệt ra nhằm giúp cho CLB con dượng ngày càng phát triển toàn diện các kỹ năng mềm. Đây cũng là căn bệnh của tất cả chúng ta
Monday Blues
Trong tiếng Anh có chữ Monday Blues, nghĩa là bệnh ngày thứ hai. Blues đọc giống như chữ màu xanh dương, nhưng có thêm s, có nghĩa là xuống tinh thần.
Đầu  Trước   1  2 

Có thể bạn cần

Tình Yêu