Thành Nha XYZ
  • Ăn trưa cùng Tony
  Ăn trưa cùng Tony
  (Today a reader, tomorrow a leader!)

  Kết quả tìm kiếm tag "forrest gump"

  Nhân sinh như một bài thi lớn, các câu sẽ sắp xếp theo hướng khó dần để loại bớt người dở, người lười, người ẩu, người nghĩ ngắn. Vì đỉnh núi luôn nhỏ so với chân núi, chỉ đủ chỗ đứng cho thiểu số.
  Khó quá khó